Vedtægter

§ 1. Navn, logo og hjemsted:

1. Foreningens navn er Streetpower.

2. Foreningen er stiftet den 31. marts 2010 på initiativ af Henrik Barnewitz.

3. Foreningen har sit eget logo som er designet af Maria Ulrik Pedersen. Logoet må ikke benyttes af andre end foreningen Streetpower uden bestyrelsens godkendelse.

4. Foreningen er hjemmehørende i Vordingborg kommune.


§ 2. Foreningens formål:


1. Foreningens formål er at promovere nogen af de mere anonyme idrætter for dermed at oplyse om alternative måder at få motion på.

2. Foreningen vil gennem idræt og andet kulturelt arbejde fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

3. Foreningen vil med information om sundhed og kost vejlede børn, unge og voksne om en sund livsstil.

4. Tanken bag Streetpower er at samle børn, unge og voksne i et aktivt og socialt samspil med andre.


§ 3. Organisationsforhold:

1. Foreningen er tilsluttet DGI.


§ 4. Betingelser for medlemskab:


1. Som medlemmer kan optages alle, som viser interesse for foreningens formål.

2. Ved indmeldelse i foreningen skal navn, adresse, telefon nr., e-mail adresse, fødselsdag og år oplyses til foreningen.

3. Det enkelte medlem har pligt til skriftligt at meddele ændringer i personlige oplysninger til foreningens formand eller kasserer pr. mail.


§ 5 Medlemskontingent:


1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og betales årligt forud.

2. Medlemskabet er gældende for en sæson ad gangen og fornyes ved sæsonstart.

3. Indbetalt medlemskontingent refunderes ikke ved udmeldelse.

4. Ingen kan betragte sig som medlem af foreningen, før det opkrævede medlemskontingent er betalt.


§ 6. Eksklusion:

1. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder foreningens formål og øvrige bestemmelser.

2. Udelukkede medlemmer har ret til at få sin sag behandlet på førstkommende generalforsamling.


§ 7. Generalforsamling:

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i April.

3. Indvarslingen sker ved information på foreningens hjemmeside "www.streetpower.dk" og ved opslag i foreningens lokaliteter, dog senest 4 uger før generalforsamlingen.

4. Forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

5. Alle personvalg skal være skriftlige, i øvrigt skriftlig afstemning på forlangende.

6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

7. Alle foreningens medlemmer, som ikke er i restance, samt personer som foreningens bestyrelse ønsker at indbyde har adgang til generalforsamlingen.

8. Alle medlemmer som er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder, og ikke er i restance har stemmeret.

9. Alle medlemmer som er fyldt 15 år kan vælges til bestyrelsen. Dog skal den valgte formand og kasserer være personlig myndig.

10. Der føres beslutningsreferat af generalforsamlingen. Referatet skal underskrives af dirigenten, referenten og formanden.

11. Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Godkendelse af dagsorden. 4. Godkendelse af referat. 5. Bestyrelsens beretning. 6. Fremlæggelse af regnskab. 7. Indkomne forslag. 8. Fastsættelse af kontingent. 9. Valg af formand og medlemmer til bestyrelsen. 10. Valg af revisor og suppleant. 11. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling. 12. Eventuelt.


§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:


1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne stiller skriftlig motiveret krav herom.

2. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.


§ 9. Bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar:

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, alle valgt på generalforsamlingen for en 2-årig periode.

2. Formanden og kasserer er aldrig på valg samme år.

3. I alle lige år afgår 2 medlemmer (Formand – Sekretær )

4. I alle ulige år afgår 2 medlemmer ( Kasserer – Næstformand )

5. Der vælges, ligeledes på generalforsamlingen en suppleant. Suppleanten vælges for et år.

6. For en 2 årig periode vælges en revisor og revisor suppleant.

7. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen.

8. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv således:

a. Næstformand. b. Kasserer. c. Sekretær.

9. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver samt, at nedsætte udvalg eller overdrage enkelte personer og medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

10. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.

12. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

13. Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld eller andre forpligtelser.

14. Foreningen Streetpower har ingen kollektiv forsikring, der dækker skader opstået under udøvelse af de aktiviteter foreningen tilbyder. Det er deltagernes egen forsikring der skal dække.


§ 10. Regnskab og revision:

1. Regnskabsåret går fra 1./4. – 31./3.

2. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.


§ 11. Vedtægtsændringer:

1. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.§ 12. Opløsning af foreningen:

1. Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede på to generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, stemmer derfor.

2. Mulige aktiver tilfalder andre idrætslige formål i Vordingborg kommunen. Generalforsamlingen tager stilling til fordeling af en eventuel formue.

3. Forinden skal eventuelle gældsforpligtigelser være afviklet.


Således vedtages på den stiftende generalforsamling i Vordingborg den 31. marts 2010.

Generalforsamling

Odinær generalforsamling afholdes den 1. april kl. 19.30
Askemarksvej 18
4760 Vordingborg